Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 25 listopada 2015 r.

 

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

 
Zespół Kadr i Szkolenia
 
67-200 Głogów
 
ul. Obrońców Pokoju 17
 
 
tel. 76 7277292
 
Pracownicy zespołu przyjmują interesantów w sprawach zatrudnienia w Policji oraz kadrowych - w godz. 9.00 - 15.00
 
Komórka przyjmuje i kompletuje dokumentację dotyczącą zatrudnienia w Policji. Dalszy proces rekrutacji prowadzony jest przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy  Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

 

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

50-040 Wrocław

ul. Podwale 31-33

 

tel.: +48 71 340-32-99

fax.: +48 71 340-36-18

mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

 

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku ze zm., a w szczególności:

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 

 1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;
 2. Sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
 3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby policjantów i pracy pracowników komórek organizacyjnych Komendy, komisariatów specjalistycznych Policji, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu;
 4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu” w komórkach organizacyjnych Komendy, komisariatach specjalistycznych Policji, Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy oraz Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu;
 5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;
 6. Planowanie i wykonywanie zadań obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;
 7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 8. Prowadzenie zbioru etatów Komendy oraz jednostek Policji;
 9. Opracowywanie projektu regulaminu Komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;
 10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie;
 11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji, a także realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy;
 12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek Policji;
 13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów Komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;
 14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy;
 15. Sprawowanie nadzoru nad realizacją lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;
 16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.